1
1 vízszerelés-duguláselhárítás.hu – Jogi nyilatkozat
vízszerelés-duguláselhárítás.hu
Jogi nyilatkozat
2019. április 03.
2
2 vízszerelés-duguláselhárítás.hu – Jogi nyilatkozat – 2019.
1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI:
A szolgáltató neve: Kovács Gergely
A szolgáltató székhelye: 1027 Budapest,
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,
rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: furdoszobaatalakitas@gmail.com
Telefon: 06-70-704-9770 vagy 06308622658
A szerződés nyelve: magyar
A tárhely-szolgáltató adatai:
Magyar Hosting Kft. Telefon 0-24: +36 1 700
2323
Tartalék telefon: +36 1 412
3448
FAX: +36 1 700 2254
Email: info@tarhely.com
Online ügyfélszolgálat:
https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat:
munkanapokon, hétfőtől
péntekig 09:00-17:00
1132 Budapest, Victor
Hugo utca 18-22. 5. emelet

2. MEGHATÁROZÁSOK
Az alábbi Szabályzatban írt fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:
2.1. Szolgáltató: az információs társadalommal összefüggő szolgáltatást végző
személy.
2.2. Felhasználó: minden olyan személy, aki a weboldalt, vagy a weboldalon
elérhető szolgáltatásokat (pl. ajánlatkérés) bármilyen módon igénybe veszi.
3. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:
3.1. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen
Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. („Ptk.”) és az elektronikus
kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.)
törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező
rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
3.2. A jelen Szabályzat 2019. április 03-tól hatályos és visszavonásig hatályban
marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A
módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 11 (tizenegy) nappal a

3
3 vízszerelés-duguláselhárítás.hu- Jogi nyilatkozat – 2019.
weboldalon közzéteszi. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják,
hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi
szabályozás automatikusan érvényes.
3.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra,
vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa, a Szabályzatban foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja
el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.
3.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely
részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének
tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely
részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a
Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

4. A WEBOLDAL MŰKÖDÉSE
4.1. A munka kivitelezése a Szolgáltatótól teljesen függetlenül, a Partner cég által
történik, a Partner és a Felhasználó között kötött szerződésnek megfelelően.
4.2. A Szolgáltató nem vállal tehát kivitelezési munkát. A weboldal célja, hogy
Partner részére munkát közvetítsen.
4.3. A Honlapon található információk kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az
információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget –
azok a kivitelezést végző Partner által kerülnek elhelyezésre.
4.4. A weboldal működtetését a Szolgáltató közvetítő szolgáltatóként, az Ekertv.
rendelkezései szerint végzi. Szolgáltató semmiféle felelősséget nem vállal
a Partner és Felhasználó között létrejött szerződésekkel, ezekkel
kapcsolatban kialakult jogvitákkal, vagy bármely szerződés
létrejöttének elmaradásával kapcsolatban.
4.5. A Szolgáltató nem avatkozik bele a weboldal használói (Felhasználó és
Partner) között felmerült (szavatossági) jogvitákba, tranzakciókba,
bármilyen vita kialakulásakor a weboldal Felhasználói és Partnerei
mentesítik Szolgáltatót mindennemű igénytől, követeléstől és kártérítéstől
(a Szolgáltató nem köteles beleavatkozni a Felhasználó és a Partner között
felmerült jogvitába, azonban a panasz a Szolgáltatóhoz is érkezhet).
4.6. A munkára szavatosságot a Partner és a Felhasználó közötti szerződés
szerint a Partner vállalja.
4.7. Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli a munkavégzésből fakadó
károkért, hiszen a kivitelezést Partner nyújtja a Felhasználó részére. Minden
jogi felelősség Partner céget terheli.
4.8. A kivitelezéssel kapcsolatos szerződés, szavatossági dokumentum és számla
átadása a Partner feladata.

4
4 vízszerelés-duguláselhárítás.hu- Jogi nyilatkozat – 2019.
5. FELELŐSSÉG KIZÁRÁS
5.1. Szolgáltató kijelenti, hogy törekszik az weboldalon található információk
folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, minden körülmények
közötti helytállóságáért, esetleges módosulásáért nem vállal felelősséget.
5.2. Szolgáltató hangsúlyozza, hogy a weboldal használatából eredő károkért
felelősséget nem vállal.
5.3. Szolgáltató a tartalom egészét vagy részeit bármikor, előzetes értesítés nélkül
módosíthatja, korszerűsítheti, vagy visszavonhatja.
5.4. Előfordulhat, hogy az weboldalon Szolgáltató akaratától és ráhatásától
független változtatás történik, ezért Szolgáltató semmilyen természetű
felelősséget nem vállal a megjelenő tartalom pontosságára,
megbízhatóságára, aktualitására vagy tartalmára vonatkozóan, az elérhető
információk, dokumentációk vagy más írott anyagok tekintetében.
5.5. A felhasználók a weboldalt kizárólag saját felelősségükre használják,
Szolgáltató nem felel olyan kárért, amely a helytelen, hibás vagy hiányos
tartalom következménye.
5.6. Szolgáltató nem garantálja az weboldalon található funkciók zavartalan és
hibamentes működését. Szolgáltató nem felel azokért a károkért,
veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldallal kapcsolatban, annak
használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből,
meghibásodásából, számítógépes vírus által, vonal- vagy rendszerhibából,
vagy más hasonló okból következnek be. A Felhasználó tudomásul veszi tehát,
hogy Szolgáltató nem felelős a Felhasználó készülékében bekövetkezett
hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, továbbá a
felhasználó készülékéhez, ill. hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért.

6. SZERZŐI JOGOK
6.1. A weboldalt megtekintő és használó Felhasználó a weboldal tartalmának
kizárólag magáncélú felhasználására jogosult. A magáncélú felhasználás
ellenértékhez nem kötött, azonban jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás
célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja.
6.2. A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan, és ahhoz Szolgáltató
engedélye nem szükséges. A felhasználás a szabad felhasználásra vonatkozó
rendelkezések alapján is csak akkor megengedett, illetve díjtalan, ha nem
sérelmes a weboldal rendes felhasználására és indokolatlanul nem károsítja
Szolgáltató jogos érdekeit, továbbá ha megfelel a jóhiszeműség és tisztesség
követelményének és nem irányul a szabad felhasználás rendeltetésével össze
nem egyeztethető célra. A weboldal tartalmának a fenti rendelkezésektől
eltérő módon történő felhasználása, illetve a szabad felhasználás mértékének
túllépése jogosulatlan felhasználást eredményez, mely jogszabály által tiltott

5
5 vízszerelés-duguláselhárítás.hu- Jogi nyilatkozat – 2019.
magatartással szemben Szolgáltató a számára jogszabály által biztosított
jogorvoslati lehetőségeket érvényesíti.
6.3. Bármiféle üzleti jellegű felhasználáshoz Szolgáltató előzetes, írásbeli
hozzájárulása szükséges. Szolgáltató logójának, arculati elemeinek használata
kizárólag előzetes engedély alapján lehetséges.
6.4. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos
hozzájárulás esetén is csak a Szolgáltatóra való hivatkozással lehet.
6.5. A Szolgáltató fenntartja minden szerzői vagyoni és egyéb jogát
szolgáltatásának valamennyi elemére, a weboldalra, a képekre, videókra,
hanganyagokra, egyéb szerzői jogi művekre, domain-neveire az azokkal
képzett másodlagos domain nevekre.
6.6. Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy
visszafejtése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy
annak bármely része módosítható vagy indexelhető.
6.7. A Fürdőszoba-felújítás.hu név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása
kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.
6.8. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli
felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként
bruttó 100.000 Ft, illetve szavanként 20.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi,
hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A
szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz,
melynek költségét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.
7. ADATVÉDELEM
Az weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon:
vízszerelés-duguláselhárítás.hu
Budapest,