– ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
1
vízszerelés-duguláselhárítás.hu
Adatvédelmi
szabályzat
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
2
Tartalom
1. BEVEZETÉS …………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI: …………………………………………………………………………. 3
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK …………………………………………………………………………………………… 4
3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK ………………………………………………………. 5
4. EGYES ADATKEZELÉSEK ……………………………………………………………………………………………………. 6
4.1. AJÁNLATKÉRÉS ………………………………………………………………………………………………………… 6
4.2. KAPCSOLATFELVÉTEL……………………………………………………………………………………………….. 8
4.3. ÜGYFÉLKAPCSOLAT ………………………………………………………………………………………………… 10
5. CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK …………………………………………………….. 12
5.1. ADATFELDOLGOZÓK (AKIK, AZ ADATKEZELŐ NEVÉBEN VÉGZIK AZ ADATKEZELÉST) ………. 12
5.2. EGYES ADATFELDOLGOZÓK ……………………………………………………………………………………… 12
5.3. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE………………………………………………………………. 13
6. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE ………………………………………………………………………………………….. 14
7. GOOGLE ÉS FACEBOOK SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA …………………………………………………….. 16
7.1. GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA ……………………………………………………….. 16
7.2. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA ………………………………………………………………………. 16
7.3. KÖZÖSSÉGI OLDALAK ……………………………………………………………………………………………… 17
8. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK …………………………………………………………….. 18
9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ……………………………………………………………………………………………………. 19
10. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ …………………………………………………………………………………………….. 20
11. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA ……………………………………………………………………………………. 21
12. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL ………………………………………. 22
13. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK ………………………………………………….. 23
14. FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN ………………………………………………………. 23
15. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG …………………………………………………………………………………………. 23
16. ZÁRSZÓ …………………………………………………………………………………………………………………….. 24
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
3
1. BEVEZETÉS
Kovács Gergely (cím: 1027. Budapest, Szász Károly utca 2-4.) (a továbbiakban:
Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő szabályzatnak:
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi
tájékoztatást adjuk.
Jelen adatvédelmi szabályzat az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
http://www.fürdőszoba-felújítás.hu,
www.furdoszobaburkolas.hu, fürdőszobafelújítás.hu,
Az adatvédelmi szabályzat elérhető az alábbi oldalról: http://www.fürdőszoba-
felújítás.hu/adatvedelem
A szabályzat módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
1.1. AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Kovács Gergely
Székhely: 1027 Budapest, Szász Károly utca 2-4.
E-mail: furdoszobaatalakitas@gmail.com
Telefon: 06-70-704-9770
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
4
2. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai,
genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy
vagy több tényező alapján azonosítható;
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem
automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a
gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
5
3. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
A személyes adatok:
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható
módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat
ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem
egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi
kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz
kötöttség”);
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy
legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű
intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai
szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy
helyesbítsék („pontosság”);
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak
a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a
személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek
jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott
tárolhatóság”);
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési
intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő
biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen
elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
igazolására („elszámoltathatóság”).
Az adatkezelő nyilatkozik, hogy adatkezelése a jelen pontban foglalt alapelveknek
megfelelően történik.
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
6
4. EGYES ADATKEZELÉSEK
4.1. AJÁNLATKÉRÉS
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés céljai:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név Azonosítás a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.
E-mail cím Kapcsolattartás, az ajánlat
(válasz) megküldéséhez
szükséges.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.
Üzenet Az ajánlat kidolgozásához és
testre szabásához szükséges.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.
Az ajánlatkérés időpontja Technikai művelet
végrehajtása.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.
Az ajánlatkéréskori IP cím Technikai művelet
végrehajtása.
a GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont.
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
2. Az érintettek köre: a weboldalon ajánlatot kérő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk
(1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési
kérelméig tart. Az érintett által megadott bármely személyes adat törléséről az
adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha
az érintett törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az
adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre
felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
– postai úton a 1027 Budapest, Szász Károly utca 2-4. címen,
– e-mail útján a furdoszobaatalakitas@gmail.com e-mail címen,
2019. április 3. [Fvízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
7
– telefonon a 06-70-704-9770 számon.
7. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés ajánlat adásához szükséges.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy ajánlatot tudjunk küldeni.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk
Önnek testre szabott ajánlatot adni.
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
8
4.2. KAPCSOLATFELVÉTEL
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név Azonosítás 6. cikk (1) bekezdés
a), b) és c) pont
E-mail cím Kapcsolattartás,
válaszüzenetek küldése
6. cikk (1) bekezdés
a), b) és c) pont
Telefonszám Kapcsolattartás 6. cikk (1) bekezdés
a), b) és c) pont
Üzenet tartalma A válaszadáshoz szükséges 6. cikk (1) bekezdés
a), b) és c) pont
A kapcsolatfelvétel időpontja Technikai művelet
végrehajtása.
6. cikk (1) bekezdés
a), b) és c) pont
A kapcsolatfelvételkori IP cím Technikai művelet
végrehajtása.
6. cikk (1) bekezdés
a), b) és c) pont
Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.
2. Az érintettek köre: Az üzenetet küldő valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Ha a GDPR 17. cikk
(1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési
kérelméig tart.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelőnek az erre
felhatalmazott munkatársai kezelhetik.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
– postai úton a 1027 Budapest, Szász Károly utca 2-4. címen,
– e-mail útján a furdoszobaatalakitas@gmail.com e-mail címen,
– telefonon a 06-70-704-9770 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c)
pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
9
hozzánk került személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) a jelen
szabályzatnak megfelelően kezeljük.
8. Tájékoztatjuk, hogy
• a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához
szükséges vagy szerződéses jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen
(együttműködés) alapul.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja
felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval.
• a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás
előtti adatkezelés jogszerűségét.
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
10
4.3. ÜGYFÉLKAPCSOLAT
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja Jogalap
Név, e-mail cím, telefonszám.
Kapcsolattartás, azonosítás,
szerződések teljesítése, üzleti
cél.
6. cikk (1) bekezdés b)
és c) pontja, a
szerződésből eredő
követelések
érvényesítése esetén a
Polgári
Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény
6:21. §-a
2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot
tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket
tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.
4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a
személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő erre feljogosított
munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
• Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz
való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és
• az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás
bármely időpontban történő visszavonásához.
6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy
kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja
érintett kezdeményezni:
– postai úton a 1027 Budapest, Szász Károly utca 2-4. címen,
– e-mail útján a furdoszobaatalakitas@gmail.com e-mail címen,
– telefonon a 06-70-704-9770 számon.
7. Az adatkezelés jogalapja:
8. Tájékoztatjuk, hogy
• az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges.
• köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést
teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni.
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
11
• az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a
szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni.
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
12
5. CÍMZETTEK, AKIKKEL A SZEMÉLYES ADATOKAT KÖZLIK
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely
egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy
harmadik fél-e.
5.1. ADATFELDOLGOZÓK (AKIK, AZ ADATKEZELŐ NEVÉBEN VÉGZIK AZ ADATKEZELÉST)
Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá
érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek
teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.
Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen
igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban
foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító,
megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.
Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt
eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban
foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.
Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az
adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott
károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait
figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.
Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.
5.2. EGYES ADATFELDOLGOZÓK
ADATFELDOLGOZÓI TEVÉKENYSÉG NÉV CÍM, ELÉRHETŐSÉG
Tárhely-szolgáltatás Magyar Hosting Kft. Telefon 0-24: +36 1 700
2323
Tartalék telefon: +36 1 412
3448
FAX: +36 1 700 2254
Email: info@tarhely.com
Online ügyfélszolgálat:
https://online.mhosting.hu
Személyes ügyfélszolgálat:
munkanapokon, hétfőtől
péntekig 09:00-17:00
1132 Budapest, Victor
Hugo utca 18-22. 5. emelet
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
13
5.3. ADATTOVÁBBÍTÁS HARMADIK FÉL RÉSZÉRE
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az
adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak
megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.
ADATKEZELŐ TEVÉKENYSÉGE NÉV CÍM, ELÉRHETŐSÉG
Kivitelező partner cég Wire & Aircom Kft. Urbán Zsolt
1157 Budapest, Nyírpalota út 9.
IV. em. 13.
Munka felmérése Krekács Gábor János furdoszobaatalakitas@gmail.com
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
14
6. COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE
1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok,
időpontok
2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.
3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
Süti típusa Adatkezelés
jogalapja
Adatkezelés
időtartama Kezelt adatkör
Munkamenet
sütik (session)
Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése A vonatkozó látogatóimunkamenetlezárásáig tartó időszak
connect.sid
Állandó vagy mentett sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
az érintett
törléséig, illetve maximum 30 nap Statisztikai sütik Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az
információs
társadalmi
szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló
2001. CVIII. törvény
(Elkertv.) 13/A. § (3)
bekezdése
1-2 hónap
5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k
használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.
6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.
7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
15
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
8. A legtöbb böngésző, amelyet felhasználóink használnak, lehetővé teszi annak
beállítását, hogy mely cookie-kat kell menteni és lehetővé teszi, hogy
(meghatározott) cookie-k újra törlésre kerüljenek. Amennyiben Ön a cookie
mentését meghatározott weboldalakon korlátozza vagy harmadik fél cookie-jait
nem engedélyezi, úgy ez bizonyos körülmények között oda vezethet, hogy
weboldalunk többé nem használható teljes egészében. Itt talál információkat arra
vonatkozóan, hogy a szokásos böngészők esetében hogyan tudja a cookie
beállításokat testre szabni:
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu)
Internet Explorer (https://support.microsoft.com/hu-
hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies)
Firefox (https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-
amit-weboldak-haszn
Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=hu_HU)
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
16
7. GOOGLE ÉS FACEBOOK SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA
7.1. GOOGLE ADS KONVERZIÓKÖVETÉS HASZNÁLATA
1. A „Google Ads” nevű online reklámprogramot használja az adatkezelő, továbbá
annak keretein belül igénybe veszi a Google konverziókövető szolgáltatását. A
Google konverziókövetés a Google Inc. elemző szolgáltatása (1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Amikor Felhasználó egy weboldalt Google-hirdetés által ér el, akkor egy a
konverziókövetéshez szükséges cookie kerül a számítógépére. Ezeknek a cookie-
knak az érvényessége korlátozott, és nem tartalmaznak semmilyen személyes
adatot, így a Felhasználó nem is azonosítható általuk.
3. Amikor a Felhasználó a weboldal bizonyos oldalait böngészi, és a cookie még nem
járt le, akkor a Google és az adatkezelő is láthatja, hogy Felhasználó a hirdetésre
kattintott.
4. Minden Google Ads ügyfél másik cookie-t kap, így azokat az Ads ügyfeleinek
weboldalain keresztül nem lehet nyomon követni.
5. Az információk – melyeket a konverziókövető cookie-k segítségével szereztek – azt a
célt szolgálják, hogy az Ads konverziókövetést választó ügyfeleinek számára
konverziós statisztikákat készítsenek. Az ügyfelek így tájékozódnak a hirdetésükre
kattintó és konverziókövető címkével ellátott oldalra továbbított felhasználók
számáról. Azonban olyan információkhoz nem jutnak hozzá, melyekkel bármelyik
felhasználót azonosítani lehetne.
6. Ha nem szeretne részt venni a konverziókövetésben, akkor ezt elutasíthatja azáltal,
hogy böngészőjében letiltja a cookie-k telepítésének lehetőségét. Ezután Ön nem fog
szerepelni a konverziókövetési statisztikákban.
7. További információ valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon
érhető el: www.google.de/policies/privacy/
7.2. A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA
1. Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.
2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
17
3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy
kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,
hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat
teljesítsen.
4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu
7.3. KÖZÖSSÉGI OLDALAK
1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre:
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon
regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
2. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a
Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon,
és „lájkolta” a Szolgáltató közösségi oldalát, illetve a közösségi oldalon keresztül
felvette a kapcsolatot az adatkezelővel.
3. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek,
termékeinek, akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve
„lájkolása”, követése, népszerűsítése.
4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok
megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek
adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok
kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon
tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az
adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási
lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.
5. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai
kezeléséhez a közösségi oldalakon.
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
18
8. ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK
1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-
mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.
2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év
elteltével törli.
3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.
4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok
közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.
5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
19
9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI
1. A hozzáférés joga
Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy
személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban
van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt
információkhoz hozzáférést kapjon.
2. A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse
az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját,
Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő
nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
3. A törléshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az
Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre
vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott
feltételek esetén.
4. Az elfeledtetéshez való jog
Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az
elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az
ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében,
hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó
személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve
másodpéldányának törlését.
5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi
feltételek valamelyike teljesül:
• Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát;
• az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
• Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.
6. Az adathordozhatósághoz való jog
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
20
Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére
bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik
adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a
személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)
7. A tiltakozáshoz való jog
A jogos érdeken, illetve a közhatalmi jogosítványon, mint jogalapokon alapuló
adatkezelések esetében Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból
bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett
rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő
kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez
kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében
történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem
kezelhetők.
9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált
adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve
joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:
• Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében
szükséges;
• meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi
lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
• Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.
10. INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem
beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán
hozott intézkedésekről.
Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az
adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1
hónapon belül tájékoztatja Önt.
Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de
legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
21
az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be
valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
11. AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás
költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és
súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési
intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő
szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:
a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos
bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló
képességét;
c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes
adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza
lehet állítani;
d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési
intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és
értékelésére szolgáló eljárást.
e) A kezelt adatokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz illetéktelenek ne férhessenek
hozzá. Papír alapú adathordozók esetében a fizikai tárolás, irattárazás rendjének
kialakításával, elektronikus formában kezelt adatok esetén központi
jogosultságkezelő rendszer alkalmazásával.
f) Az adatok informatikai módszerrel történő tárolási módját úgy kell
megválasztani, hogy azok törlése – az esetleg eltérő törlési határidőre is
tekintettel – az adattörlési határidő lejártakor, illetve ha az egyéb okból
szükséges, elvégezhető legyen. A törlésnek visszaállíthatatlannak kell lennie.
g) A papír alapú adathordozókat iratmegsemmisítő segítségével, vagy külső,
iratmegsemmisítésre szakosodott szervezet igénybevételével kell a személyes
adatoktól megfosztani. Elektronikus adathordozók esetében az elektronikus
adathordozók selejtezésére vonatkozó szabályok szerint kell gondoskodni a
fizikai megsemmisítésről, illetve szükség szerint előzetesen az adatoknak a
biztonságos és visszaállíthatatlan törléséről.
h) Az adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:
a. A papír alapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a
Szolgáltató az alábbi intézkedéseket alkalmazza (fizikai védelem):
2019. április 3. [FÜRDŐSZOBA-FELÚJÍTÁS.HU – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
22
i. A dokumentumokat biztonságos, jól zárható száraz helyiségben
helyezni el.
ii. A Szolgáltató épülete és helyiségei tűzvédelmi és vagyonvédelmi
berendezéssel vannak ellátva.
iii. A személyes adatokat csak az arra jogosult személyek ismerhetik
meg, azokhoz harmadik személyek nem férhetnek hozzá.
iv. A Szolgáltató adatkezelést végző munkatársa a munkavégzése
során csak úgy hagyhatja el azt a helyiséget, ahol adatkezelés folyik,
hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az adott helyiséget
bezárja.
v. Amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok
digitalizálására kerül sor, akkor a digitálisan tárolt
dokumentumokra irányadó szabályokat kell alkalmazni.
b. Informatikai védelem
i. Az adatkezelés során használt számítógépek és mobil eszközök
(egyéb adathordozók) a Szolgáltató birtokát képezik.
ii. A számítógépeken található adatokhoz felhasználónévvel és
jelszóval lehet csak hozzáférni.
iii. A központi szerver géphez csak megfelelő jogosultsággal és csakis
az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá.
iv. A digitálisan tárolt adatok biztonsága érdekében a Szolgáltató
adatmentéseket és archiválásokat alkalmaz.
v. A Szolgáltató által hasznát személyes adatokat tartalmazó
számítógépes rendszer vírusvédelemmel van ellátva.
12. AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes
személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az
adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további
tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az
adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az
adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket,
beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos
következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
• az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket
hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett
adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint
például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való
hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik
az adatokat;
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
23
• az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket
tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett,
magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
• a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az
érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan
hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony
tájékoztatását.
Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a
felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően
magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.
13. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK
Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges,
legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti
az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és
szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell
hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.
14. FELÜLVIZSGÁLAT KÖTELEZŐ ADATKEZELÉS ESETÉN
Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát
törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem
határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente
felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró
adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának
megvalósulásához szükséges-e.
Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e
dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a
Hatóság rendelkezésére bocsátja.
15. PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG
Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
2019. április 3. [vízszerelés-duguláselhárítás.hu – ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT]
24
16. ZÁRSZÓ
A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:
– A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI
PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (GDPR)(2016. április 27.)
– 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
– 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §-a)
– 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról;
– 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
– 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
– 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
– 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára
vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
– A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes
tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről